ภาพกิจกรรมในหลักสูตร

  • ศึกษาดูงาน ระบบ ROBOTICS และการบริหารจัดการระบบยาด้วยคอมพิวเตอร์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาการุณย์